Instalacja Fotowoltaiczna dla Twojego domu

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA


2021-09-03

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU SPÓŁKI

FOTO VOLT EKO ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Zarząd spółki FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku o godz. 10.00 w Katowicach w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Michalewicza przy ulicy Dąbrówki 15/1.

 

I.    Porządek obrad Zgromadzenia:
 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Zamknięcie obrad.
 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2020 r. na pokrycie straty z lat przeszłych.
 5. Podjęcie uchwały w przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 na pokrycie straty z lat przeszłych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 8. Zamknięcie obrad.

 

II.  Informacja dla akcjonariuszy – precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: 

Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 29 września 2021 r. (dalej „Dzień Rejestracji“), przy czym:

(i)  akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, na ich żądanie podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Na podstawie przekazanych przez uprawnione podmioty wykazów wystawionych zaświadczeń, o których mowa powyżej, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. z siedzibą w Warszawie sporządza wykaz podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Wykaz ten zostaje udostępniony Spółce nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia (a jeśli
z przyczyn technicznych wykaz ten nie może być udostępniony przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - nie później niż na sześć dni przed datą Zgromadzenia). Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zgromadzenie;

(ii) akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone
w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu; 

(iii)  właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

 

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie:

- wykazu uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt (i) powyżej, sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki;

- akcji złożonych w Spółce lub zaświadczeń o złożeniu akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie
z opisanymi powyżej zasadami.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w  Spółce pod adresem Plac Pod Lipami 5,  40-476 Katowice, w godzinach 9.00-16.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może złożyć takie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@ifotovolt.pl. Jeżeli akcjonariusz nie znajduje się w chwili składania żądania na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający żądanie jest faktycznie akcjonariuszem w dniu złożenia powyższego żądania.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia

Zgodnie z przepisem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki uprawnieni są do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@fotovolt.pl  nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).

W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia
w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Bohaterów Warszawy,  43-100 Tychy lub wysłane Spółce, w przypadku postaci elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@fotovolt.pl.

Spółka może podjąć, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Zgromadzenia własne projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania postaci elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Żądanie powyższe może być złożone w Spółce za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego na stronie internetowej Spółki kontakt@fotovolt.pl, przy czym
w przypadku skorzystania z postaci elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika w formacie PDF.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).

Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów,
w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Bohaterów Warszawy 16/1, 43-100 Tychy lub wysłane Spółce, w przypadku postaci elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@fotovolt.pl.

Spółka może podjąć, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo i załączniki do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do Spółki.

 

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego lub odwołującego pełnomocnictwa, powinna zostać załączona:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo

(ii)  w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

 

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i)  w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo

(ii)  w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

 

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i)  w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowanie uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.fotovolt.pl oraz w siedzibie Spółki do dnia Zgromadzenia.

 

III. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.fotovolt.pl

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.


Zarząd Spółki:
Aleksander Jawień – Prezes Zarządu

 

Pliki powiązane ze stroną:
» 176_Informacja o ogólnej liczbie akcji FVEE SA. 3.09.2021.pdf
» 176_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA FVEE S.A. na dzień 29.09.2021.pdf
» 176_Projekty uchwał na ZWZA FVEE S.A. 29.09.2021.pdf
» Wniosek o umieszcz_określonych spraw w porządku obrad ZWZA FVEE S.A. 29.09.2021
» 176_Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał ZWZA FVEE S.A. 29.09.2021.pdf
» 176_Wzór odwołania pełnomocnictwa ZWZA FVEE S.A. 29.09.2021.pdf
» 176_Wzór pełnomocnictwa ZWZA FVEE S.A. 29.09.2021.pdf
Tu nas znajdziesz:

2019-2023 © Foto Volt Eko - Fotowoltaika Katowice. Fotowoltaika Tychy, Fotowoltaika Śląsk. Doradztwo, sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych w Katowicach, Tychach, Chorzowie, Gliwicach i innych miejscowościach Górnego Śląska.
Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net