Instalacja Fotowoltaiczna dla Twojego domu

Fotowoltaika Rządowy program Mój prąd

Czym jest program Mój Prąd

Dopłata Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program „Mój Prąd” – dopłata do każdej mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW w wysokości  6000 zł w programie 4.0 podniesiona od 15.12.2022 (ale nie więcej niż 50 procent kosztów budowy instalacji) realizowana do wyczerpania kwoty 1 mld zł, czy 200.000 instalacji. Wystarczy fakt zrealizowania i przyłączenia (zgłoszenia) instalacji do zakładu energetycznego.

Program "Mój prąd" dotyczy osoby fizyczne instalujące domowy system fotowoltaiczny
o mocy od 2 kW do 10 kW
, które będą mogły liczyć na dotację w wysokości do 6000 zł (podniesiona dopłata od 15.12.2022) , przy czym dotacja nie może przekroczyć 50 proc. kosztu kwalifikowanego.

Inwestorzy nie muszą odkładać decyzji o instalacji, jeśli chcą skorzystać z rządowej dotacji. Koszty kwalifikowane, obejmujące w programie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Programie Mój Prąd 4.0, mogą zostać poniesione od dnia 1 luty 2020r., przy czym liczy się nawet nie sama data wstawienia faktury. NFOŚiGW przyjął, że datą poniesienia wydatku będzie data opłacenia faktury.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące dotacji z programu Mój Prąd

 1. Czy można zgłosić instalację, która została zakupiona przed 30 sierpnia 2019r?
  Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem ogłoszenia naboru wniosków, przy czym zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci.

  Natomiast okres “kwalifikowalności” kosztów może mieścić się w dniach od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).
 2. Kiedy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie
  Po zakończeniu projektu, czyli po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci (po wymianie licznika przez OSD na tzw. “dwukierunkowy”). Proszę pamiętać, że jednym z dokumentów załączanych do wniosku jest zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii, które to zaświadczenie jest opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem.
 3. Czy są jakieś wymagania co do faktury za instalację?
  Faktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej musi być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do programu Mój Prąd”.
  Uwaga! Należy również dołączyć dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej zapłacie.
 4. Czy mogę uzyskać dofinansowanie do rozbudowy instalacji PV?NIE, dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.
 5. Jaką moc może mieć instalacja?
  Dofinansowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych; jako zainstalowaną moc instalacji rozumiemy moc modułów PV.
 6. Czy równolegle mogę skorzystać z innego programu dofinansowania?
  NIE, dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.
 7. Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
  TAK, w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego “Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
 8. Czy mogę złożyć wniosek w wersji elektronicznej?
  NIE, wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””. Formularz wniosku, dostępny jest w na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad.
 9. Do kiedy mogę złożyć wniosek?
  Nabór terminowy, w którym oceniane przedsięwzięcia porównywane są między sobą poprzez utworzenie listy projektów, trwa do 20.12.2019 roku.
 10. Czy mój wniosek może być odrzucony?
  TAK, Ocena wniosku na podstawie kryteriów ma postać „0-1” tzn. „nie spełnia – spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca może złożyć wniosek ponownie.
  Przypominamy, że jednym z kryteriów jest wykonanie instalacji na bazie urządzeń, które są nie starsze niż 24 miesiące.
 11. Czy mój wniosek będzie oceniany?
  TAK, istnieją tzw. ‘ kryteria jakościowe punktowe’, którą jest EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA. Oznacza to ocenę nakładów inwestycyjnych na 1 kW mocy zainstalowanej (czyli mocy modułów PV). Zasady oceny wynikają zatem z ceny instalacji brutto:
  / cena > 7 000,00 PLN/kWpeak = 1 pkt;
  / cena ≥ 6 500,00 PLN/kWpeak = 2 pkt;
  / cena ≥ 6 000,00 PLN/kWpeak = 3 pkt;
  / cena < 6 000,00 PLN/kWpeak = 4 pkt.
 12. Czy mogę odsprzedać instalację, na która otrzymałem/am dofinansowanie?
  TAK, ale po upływie trzech lat. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Szczegółowe informacje o programie

Informacje oraz wnioski do programu Mój Prąd znajdują się na dedykowanej stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Informacje na temat wniosków składanych on-line: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/wnioskowanie-online/

 

Co możesz zyskać dzięki instalacji fotowoltaicznej oraz podstawowe informacje o własnej elektrowni słonecznej znajdziesz na naszej stronie w zakładce Fotowoltaika.

Zadzwoń po bezpłatną wycenę
601 542 452

Aktualności i artykuły

Tu nas znajdziesz:

2019-2023 © Foto Volt Eko - Fotowoltaika Katowice. Fotowoltaika Tychy, Fotowoltaika Śląsk. Doradztwo, sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych w Katowicach, Tychach, Chorzowie, Gliwicach i innych miejscowościach Górnego Śląska.
Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net